Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Visagino vaikų lopšelis-darželis '' AUKSINIS RAKTELIS''


about
BENDRA INFORMACIJA Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ – neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla.Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ tipas – bendrosios paskirties lopšelis-darželis, kuriame ugdymas vyksta lietuvių kalba.Adresas – Taikos pr. 20, LT-31110, Visaginas.Visagino vaikų lopšelis–darželis „Auksinis raktelis“ savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės koncepcija, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Visagino savivaldybės administracijos dokumentais, lopšelio-darželio nuostatais.Vaikai ir jų poreikiai. Visagino vaikų lopšelį-darželį „Auksinis raktelis“ lanko nuo gimimo iki šešerių metų ikimokyklinio amžiaus vaikai. Grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų. Darželį lanko ne vienodomis socialinėmis sąlygomis gyvenantys vaikai, didėja socialiai remtinų vaikų ir vaikų, kurių tėvai išvyksta į užsienį, skaičius. Darželį lanko 60 % vaikų iš kitakalbių ir mišrių šeimų, kurie namuose bendrauja lenkų arba rusų kalba, todėl didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos mokymui, kitakalbių integravimui į Lietuvos gyvenimą. Kitakalbiai vaikai betarpiškai bendraudami su pedagogais ir bendraamžiais išmoksta gražiai kalbėti lietuviškai, giliau susipažįsta su lietuvių papročiais, tradicijomis. Didėja vaikų, lankančių darželį iš imigrantų šeimų, skaičius, kuriems reikalingas ypatingas dėmesys ir saugi aplinka. Integruojant atvykusius iš užsienio vaikus rūpinamės jų socialine ir kultūrine raida, atsižvelgiant į šeimų kultūrinį kontekstą. Dalis vaikų ateina iš šeimų, kurios pripažįsta krikščioniškas/katalikiškas vertybes. Yra vaikų, kurie labai dažnai serga. Jiems reikalingos grūdinimo procedūros, kiti sveikatą stiprinantys pratimai, judėjimo optimizavimas. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikius turintiems vaikams. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai įtraukiami į integruotą ugdymą(si) bendrose grupėse, kurios veikia principu: „kartu gyventi, mokytis ir veikti“.Vaikų gabumai skirtingi. Vieni vaikai gabūs dailei, kiti muzikai. Bet dauguma vaikų motyvuoti, gebėjimai atitinka jų amžių. Vaikų poreikiai – bendravimo su bendraamžiais, fizinio ir psichinio saugumo, pažinimo, saviraiškos bus tenkinami per vaiko kompetencijų ugdymą(si). Įgyvendinant programą bus užtikrintas vaiko poreikių tenkinimas, sudarytos sąlygos vienodam vaikų ugdymui, socialinės atskirties mažinimui
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Eugenija Gasienė
Elena Čekienė
Alytė Maldžiuvienė
IRENA ROMANOVSKAJA

Tėvai Mokiniai