Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“


about
BENDRA INFORMACIJA Vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ veikia 6 grupės (1 savaitinio ugdymo mišri grupė, kurioje yra integruoti vaikai su negalia) 1 ankstyvojo amžiaus, 4 ikimokyklinio amžiaus. Jas lanko 139 vaikai. Dėl migracijos bei kitų priežasčių vaikų skaičius mokslo metų eigoje kinta. Įstaiga teikia ugdymo, maitinimo, poilsio (dienos miego) paslaugas. Keturių grupių darbo laikas – nuo 7.00 val. iki 18.00 val. Atsižvelgiant į tėvų poreikius, 1 grupės darbo laikas nustatytas nuo 6.00 val. iki 18.00 val., 1 grupė veikia 24.00 val. penkias dienas per savaitę. Savaitgaliais vaikų lopšelis-darželis nedirba.Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrąsiais grupes. Specialusis ugdymas pagal poreikį ir galimybes taikomas jau nuo ankstyvojo amžiaus. Įstaigą lanko 55 ugdytiniai turintys specialiųjų poreikių (su kalbos ir kitais komunikacijos, lėtiniais neurologiniais, įvairiapusiais raidos sutrikimais, kalbos neišsivystymu, kompleksine negalia). Su jais dirba logopedas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo ugdymo (muzika) pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Vaikai plokščiapėdžiai ar turintys laikysenos, eisenos sutrikimų lanko korekcines mankštas, kurias veda judesio korekcijos pedagogė. Plokščiapėdystės koregavimui ir profilaktikai naudojamos pėdų masažinės vonelės. Veiklas vykdo Vaiko gerovės komisija ir Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė. Vaikų lopšelyje-darželyje vaikų sveikatinimas vyksta šiomis kryptimis:• sveikos aplinkos kūrimas;• asmens higienos įgūdžių ir saugios gyvensenos ugdymas;• sveikos mitybos pradmenų formavimas;• grūdinimas ir fizinio aktyvumo optimizavimas;• gamtosauginių įgūdžių ir įpročių ugdymas;• ankstyvoji žalingų įpročių prevencija.Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos kūrimui, grupių ir kitų edukacinių erdvių turtinimui. Kadangi vaikų lopšelis-darželis turi tik vieną bendrą salę muzikos-kūno kultūros, todėl stengiamasi maksimaliai išnaudoti ją judriai veiklai: vyksta kūno kultūros valandėlės (grupei po 2 kartus savaitėje), muzikos užsiėmimai (grupei po 2 kartus savaitėje), papildomo ugdymo choreografijos užsiėmimai (grupei po 2 kartus savaitėje), rytinė mankšta kiekvieną rytą, futboliukas (2 kartus savaitėje), korekcinė mankšta plokščiapėdžiams (po 2 kartus savaitėje). Grupėse judesio korekcijos specialistė vaikams, turintiems įvairių sveikatos sutrikimų, veda individualius užsiėmimus.Sportinis inventorius atnaujinamas ir papildomas pagal poreikį ir galimybes, panaudojant mokinio krepšelio ir kitas lėšas. Grupių erdvės taip pat papildomos priemonėmis judrios veiklos skatinimui. Prižiūrimi ir, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, nuolat atnaujinami lauko žaidimų aikštelių įrengimai, skirti vaikų judėjimo poreikiui tenkinti. Vaikų lopšelio-darželio administracija ir pedagogai tobulina savo kvalifikaciją Marijampolės švietimo centro, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Marijampolės Visuomenės sveikatos biuro, Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ organizuojamuose renginiuose vaikų sveikatinimo ir sveikatos saugojimo temomis. Vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ ypatingas dėmesys skiriamas sveikam vaikų maitinimui. Maistas gaminamas vaikų lopšelio-darželio virtuvėje, didelę darbo patirtį turinčių virėjų. Vaikai gauna šviežiai pagamintą, įvairų, kokybišką maistą. Nuolat sekama maisto produktų kokybė, derinami ir koreguojami kiekvieno sezono valgiaraščiai, kad vaikai gautų kuo įvairesnį, kokybiškesnį ir sveikatą tausojantį maistą. Teikiamas pritaikytas maitinimas vaikams, kurie alergiški tam tikriems maisto produktams. Nuo 2011 m. vasario mėn. vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą „Pienas vaikams“, o nuo 2012 m. sausio mėn. ir į „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ programas.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai AUŠRELĖ VYŠNIAUSKIENĖ

Tėvai Mokiniai