Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno Palemono gimnazija


about
BENDRA INFORMACIJA Palemono gimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį, dešimtmetį, vidurinį išsilavinimą su humanitariniu ir realiniu profiliais. Mokykla - besimokanti organizacija, kurioje visa bendruomenė įsitraukusi į ugdymo ir ugdymosi kaitos procesą. Pedagogų kolektyvas lanksčiai organizuoja ugdymą, taiko aktyvius mokymo metodus, rūpinasi profesiniu tobulėjimu. Mokykla sudaro sąlygas mokinių prigimtinių gebėjimų vystymuisi, įgalindama juos įgyti ir nuolat plėtoti aukštas, valstybinius standartus atitinkančias kompetencijas. Mokykla - Palemono bendruomenės kultūros centras. Palemono vidurinė mokykla: teikianti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą užtikrinanti mokymosi aplinką, kuri įgalintų, jauną žmogų įgyti ir nuolat plėtoti aukštus tarptautinius standartus atitinkančias kompetencijas. Besimokanti organizacija, atvira visai vietos bendruomenei, kurioje gerai jaučiasi pačių įvairiausių gebėjimų ir socialinių sluoksnių vaikai ir savo kultūrinius poreikius tenkina visų amžiaus grupių bendruomenės nariai. Kuo mūsų mokykla patraukli? Geru moksleivių parengimu gyvenimui ir egzaminams; mokiniai pasiekia gerų rezultatų ne tik miesto, bet ir šalies bei užsienio konkursuose, varžybose, olimpiadose, parodose; mokykla patraukli tvarka ir drausme bei draugišku bendradarbiavimu; ankstyvuoju ir pagilintu anglų kalbos mokymu; mokiniams siūloma mokytis įvairių užsienio kalbų: anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, italų (pamokos arba būreliai); mokykloje dirba 54 kvalifikuoti pedagogai: visi mokytojai yra savo dalyko specialistai; 2 mokytojai ekspertai, 20 mokytojų metodininkų, 28 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai, 9 mokytojai yra baigę magistratūros studijas. Turime klasių sistemą, t.y. visi 1-10 klasių mokiniai turi savo klases, savo darbo vietas; daug įvairių kabinetų - ne tik tradicinių (fizikos, chemijos, dailės ir kt.), bet ir saugaus eismo, tikybos, etikos ir kt.; turime 2 kompiuterių klases; įrengta 10 vieno kompiuterio kabinetų su interneto prieiga; 5-10 klasėse įdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas; pamokos vedamos techninių priemonių kabinete; turime sporto, aktų , choreografijos sales; prie mokyklos didelis sporto aikštynas; graži mokyklos aplinka; turtinga biblioteka ir kompiuterizuota skaitykla; turininga popamokinė ir projektinė veikla; aktyviai bendradarbiaujame su Palemone veikiančiomis organizacijomis; įkurtas mokyklos istorijos muziejus; leidžiamas mokyklos laikraštis „Korys“, priedas pradinukams „Koriukas“ ir priedas tėvams „Bitutė“; mokykla atvira naujovėms ir kaitai.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Rasa Girnienė
Virginija Petreikienė
Rita Rulevičiūtė

Tėvai Mokiniai