Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Tel­šių lop­še­lis-dar­že­lis „Ber­že­lis“


about
BENDRA INFORMACIJA Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ kryp­tis: ug­dy­ti svei­ką, ty­ri­nė­jan­tį, po­zi­ty­vų vai­ką, tai įgy­ven­di­na­ma per: ne­tra­di­ci­nes edu­ka­ci­nes erd­ves, su­kaup­tą svei­ka­tos stip­ri­ni­mo, pra­mo­gi­nių, eks­pe­ri­men­ti­nių prie­mo­nių ba­zę, vi­sos bend­ruo­me­nės po­zi­ty­vią ko­mu­ni­ka­ci­ją, kryp­tin­gai plė­to­ja­mą pa­tir­ti­nį ug­dy­mą(si). Kal­bant apie svei­ką vai­ką, tai vienas svar­biau­sių tiks­lų – pa­dė­ti šei­mai, vai­kams ug­dy­tis at­sa­ko­my­bę už sa­vo ir ki­tų svei­ka­tą, for­muo­ti(s) svei­kos gy­ven­se­nos nuo­sta­tas, teik­ti ži­nių ir kur­ti svei­ko gy­ve­ni­mo nuo­sta­tų sis­te­mą. Vai­ko svei­ka­tą ug­do­me komp­lek­siš­kai, apim­da­mi de­šimt kom­po­nen­tų: sa­vęs pa­ži­ni­mą; hi­gie­ną; šei­mą ir svei­ka­tą; ža­lin­gų įpro­čių pre­ven­ci­ją; sau­gos įgū­džius; svei­ka mi­ty­bą; eko­lo­gi­nį ug­dy­mą; psi­chi­nę svei­ka­tą; fi­zi­nį ak­ty­vu­mą; li­gų pre­ven­ci­ją. Kad svei­kos gy­ven­se­nos ug­dy­mas ug­dy­mo įstai­go­je bū­tų sėk­min­gas, la­bai svar­būs yra dar­buo­to­jų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai bei ko­lek­ty­vo mik­rok­li­ma­tas. Sie­kia­me, kad kiek­vie­nas dar­buo­to­jas čia jaus­tų­si sau­gus, tu­rė­tų sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, bū­tų ver­ti­na­mas, kad tu­rė­tų ga­li­my­bes įgy­ven­din­ti sa­vo su­ma­ny­mus ir idė­jas, kad bend­ruo­me­nė­je vy­rau­tų ge­ra­no­riš­ka ap­lin­ka, to­le­ran­ci­ja ki­taip mąs­tan­čiam, pa­gar­ba as­me­ny­bei, pa­si­ti­kė­ji­mas ir pa­kan­tu­mas. 2020m. esame įtraukti į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą "Sveikatą stiprinanti mokykla".
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Vaida Tamušauskė

Tėvai Mokiniai