0
Bendrojo lavinimo mokyklų 6–7 klasių mokinių mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimo (2020 m.) ataskaita

2020-10-10

Siekiant, kad kuo daugiau mokyklinio amžiaus vaikų dalyvautų įvairiuose sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklose, kai kuriuose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose jau nuo 2007 m. vykdomas projektas Sveikatiada ir kas 3–4 metai atliekami projekte dalyvaujančių mokyklų 6–7 klasių mokinių mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimai. Toks tyrimas buvo atliktas ir 2020 m.
Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti ,,Sveikatiados“ projekte dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų 6–7 klasių mokinių mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius bei žinias ir nuomonę apie mitybą ir fizinį aktyvumą.
Anketiniu apklausos būdu 2020 m. sausio–vasario mėn. buvo ištirta Sveikatiados projekte dalyvaujančių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 6–7 klasių mokinių mitybos ir fizinio aktyvumo įpročiai bei žinios ir nuomonė apie mitybą ir fizinį aktyvumą.
Apklausą organizavo ir vykdė Sveikatiados projekto koordinatorius VšĮ ,,Tikra mityba“, tyrimo duomenų analizę atliko Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Tyrimui atlikti buvo naudota anketa, kuri buvo naudota analogiškiems tyrimams atlikti 2007 m., 2009 m., 2013 m. ir 2016 m. Anketą sudarė klausimai apie respondentų sociodemografinius (lytis, gyvenamoji vieta) duomenis, maitinimosi (pusryčių, karštų pietų valgymas, kai kurių maisto produktų ir gėrimų vartojimo dažnumas, valgymo režimas ir kt.) bei fizinio aktyvumo (mankšta, fizinė veikla mokykloje, namie, laisvalaikiu, vykimas pėsčiomis ar dviračiu į mokyklą/iš mokyklos  ir kt.) įpročius bei mokinių nuomonę ir žinias apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Anketa buvo anoniminė, mokinių vardai ir pavardės nebuvo rašomi, visi apklausos duomenys analizuojami tik apibendrintai. Anketoje reikėjo pažymėti vieną atsakymo variantą, kuris geriausiai atitinka mokinio nuomonę, arba parašyti savo atsakymo variantą ten, kur buvo prašoma.
2020 m. atlikto tyrimo duomenys buvo palyginti su ankstesnių metų tyrimų duomenimis. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis programiniu statistiniu duomenų paketu SPSS, 18.0 for Windows versija. Rezultatų skirtumų statistinis reikšmingumas nustatytas pagal χ² (chi kvadrato) kriterijų. Rezultatų skirtumas laikomas reikšmingu, kai p ≤ 0,05.
Tikslinė populiacija – 6–7 klasių mokiniai.
Apklausoje iš viso dalyvavo 6815 moksleivių, iš jų 51,9 proc. mergaičių ir 48,1 proc. berniukų; 61,4 proc. respondentų gyveno mieste ir 38,6 proc. – kaime. 

Visą tyrimo atsakaitą rasite čia: https://issuu.com/sveikatiada/docs/ataskaita_2020_sveikatiadai

Projektas yra finansiškai remiamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija.